Tiết Đông Chí có lạnh không? Tiết Đông Chí năm 2024 diễn ra vào ngày nào? Mọi người thường làm và không làm gì trong thời gian này?